28.06.2017
BIP
Dane szkoły
Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Bolesława Chrobrego
w Zgorzelcu
ul. Kościuszki 68
59-900 Zgorzelec
tel. 075 775 21 88
O szkole
Historia szkoły
Czego i jak uczymy
Patron - Bolesław Chrobry
Dyrekcja szkoły
Kadra pedagogiczna
Hymn szkoły
Misja szkoły
Wizja szkoły
Dokumenty
Model absolwenta
Dla ucznia i rodzica
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Stowarzyszenie "In spe"
Lista podręczników
Terminarz zebrań
Egzamin gimnazjalny
E-rekrutacja
Doradca zawodowy
Psycholog, pedagog
Pielęgniarka
Biblioteka
Organizacja pracy
Kalendarz szkolny
Rozkład dzwonków
Plan lekcji
Z życia szkoły
Projekty i programy
Promocja zdrowia
Miniportal
Lipdub
Inni o nas
Klasa anglojęzyczna
Warsztaty
Klasa sportowa
Zgrupowania
Zimowiska
Podziękowania
TIK
Dyplomy z Pragi
Darmowe podręczniki
Nasz Facebook
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Nawigacja
Artykuły » Szkoła » Historia
Historia

Zmiany w zgorzeleckiej oświacie rozpoczęły się z dniem 1 września 1999 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku dotyczącego sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów, a także na mocy ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku określającej przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

Zgorzeleckie władze oświatowe przyjęły koncepcję reformy szkolnictwa zakładającą likwidację Szkoły Podstawowej nr 4 i powołanie na jej bazie Publicznego Gimnazjum nr 1. Reforma obejmowała również pozostałe szkoły w naszym mieście. Decyzje takie zostały przyjęte po konsultacjach z dyrektorami wszystkich szkół podstawowych i nauczycielskimi związkami zawodowymi działającymi na terenie miasta.

Powstanie i funkcjonowanie Gimnazjum nr 1 zastało zatwierdzone przez następujące uchwały Rady Miejskiej w Zgorzelcu:

  • Rada Miejska w Zgorzelcu Uchwałą Nr 72/99 z dnia 26.03.1999 roku zatwierdziła utworzenie publicznego Gimnazjum nr 1, uchwała weszła w życie z dniem 1 września 1999 roku.
  • Uchwałą Nr 73/74/99 Zarządu Miasta Zgorzelca z dnia 14 kwietnia 1999 roku powierzyła stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu Jadwidze Gładysz (obecnie Jadwiga Gładysz – Ernst), dyrektorowi likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Zgorzelcu. Objęcie stanowiska nastąpiło z dniem 1 września 1999 roku.
  • Uchwałą nr 110/99 Rada Miejska w Zgorzelcu z dnia 29 czerwca 1999 roku uchwaliła nadanie Gimnazjum nr 1 Statutu.

W pierwszym roku pracy szkoły (1999/2000) w jednym budynku funkcjonowała „wygasająca” SP nr 4 (klasy IV-VI), Gimnazjum nr 1 ( klasy I ) oraz ostatnie ósme klasy szkoły podstawowej sprzed reformy.

Pierwsze założenia do pracy dydaktycznej i wychowawczej stanowiły Wizja i Misja Szkoły. Szkoła postawiła sobie za cel wykształcenie sprawnego, skutecznego, umotywowanego w działaniu ucznia. Ucząc na wysokim poziomie szkoła troszczy się jednocześnie o harmonijny rozwój psychiczny i fizyczny uczniów. Cel ten szkoła będzie osiągać poprzez realizację Misji, która jest wprowadzeniem do szkolnego programu wychowawczego.

Dyrektor szkoły oraz nauczyciele na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 1 września 1999 roku przyjętymi uchwałami zatwierdzili plan pracy szkoły oraz postanowienia zawarte w Statucie. Do konsultacji z rodzicami i uczniami celem późniejszego zatwierdzenia przyjęto: Wewnątrzszkolny program wychowania, Wewnątrzszkolny zestaw programów nauczania oraz Wewnątrzszkolny system oceniania.

Kurator Oświaty we Wrocławiu nakreślił kierunki pracy placówek oświatowych na pierwszy rok pracy w zreformowanych szkołach:

  • Monitoring i wdrażanie reformy.Szkolne programy nauczania i dobór podręczników.
  • Realizacja WPW, WZPN i WSO.
  • Uwzględnienie i realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych.
  • Statuty i regulaminy.
  • Stymulowanie działań funkcji wychowawczej szkoły.
  • Wypracowanie narzędzi pomiaru.
  • Współpraca z samorządami.

Wymienione zadania były zgodne z przyjętym do realizacji planem pracy szkoły.

Od 1 września 1999 roku Rada Pedagogiczna, uczniowie i Rada Rodziców podjęli działania nad wypracowaniem ceremoniału szkoły i wyborem imienia dla nowego gimnazjum. Działalność wychowawcza szkoły w tym roku była ściśle związana z nadaniem szkole imienia.

Dyrektor szkoły Jadwiga Gładysz przedstawiła Radzie Pedagogicznej przesłanki pozwalające na nadanie szkole imienia Bolesława Chrobrego. Imię wspaniałego wodza i polityka, cenionego męża stanu, pierwszego koronowanego władcy Polski nosiła przez kilkadziesiąt lat Szkoła Podstawowa nr 4, na bazie której utworzono nasze gimnazjum. Nasza placówka rozpoczęła budowanie własnej historii i ustalanie symboli utrwalających tożsamość uczniowską. Kontynuowanie przez naszą szkołę dobrych tradycji SP nr 4 wiąże się z przejęciem na patrona szkoły Bolesława Chrobrego.

W wyniku przeprowadzonego sondażu ogół młodzieży, rodzice i nauczyciele zdecydowali się przyjąć imię Bolesława Chrobrego na patrona szkoły. Rada Pedagogiczna jednogłośnie wyraziła zgodę na nadanie szkole imienia Bolesława Chrobrego i nadanie gimnazjum sztandaru. Dnia 29.03.2000 roku dyrektor szkoły, Rada Rodziców oraz Społeczność Uczniowska wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza i Zarządu Miasta Zgorzelec o zatwierdzenie sztandaru i nadania imienia Bolesława Chrobrego Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu.

W związku z nadaniem szkole imienia został opracowany plan dydaktyczno-wychowawczy na rok szkolny 2000/2001. Zadania zawarte w planie miały na celu zapoznanie uczniów z działalnością pierwszego króla Polski, pogłębienie znajomości rodzimej historii i kultury oraz kształtowanie postaw szacunku i tolerancji. Zadaniem wychowawców było integrowanie uczniów w ramach zespołów klasowych oraz włączenie rodziców w życie szkoły.

Na lekcjach wychowawczych i lekcjach historii nauczyciele przypominali młodzieży symbole narodowe i lokalne oraz ich znaczenie w życiu społeczności i narodu. Zostały przeprowadzone konkursy literackie i plastyczne związane tematycznie z postacią Bolesława Chrobrego. Prace młodzieży w formie wystaw i prezentacji zostały przedstawione na uroczystości nadania szkole imienia.

Uroczystość nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru odbyła się 15 listopada 2000 roku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miejskich i oświatowych, fundatorzy sztandaru, przedstawiciele władz oświatowych z Görlitz, dyrektorzy zgorzeleckich szkół i zakładów pracy, rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Gimnazjum zostało nadane imię przez organ prowadzący, na wniosek Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli Rodziców i Uczniów. Uchwała nr 258/2000 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 14 listopada 2000 roku nadała Gimnazjum nr 1 imię Bolesława Chrobrego oraz przekazała sztandar szkoły.

Pięć lat w historii szkoły to okres niezbyt długi. Pięć lat tworzenia nowej szkoły w nowych warunkach ekonomicznych i w nowym systemie oświaty to okres długi i trudny. Był to czas wielu zmian, czas przezwyciężania trudności i dokonywania wyborów. Reforma oświaty postawiła przed dyrektorami szkół i nauczycielami wysokie wymagania. Zarządzanie szkołą i nauczanie zgodnie z duchem zaplanowanych w szkolnictwie przekształceń wymagało od nauczycieli wiele wysiłku. Był to trud włożony nie tylko w doskonalenie zawodowe, ale również zmiana przyzwyczajeń związanych z dotychczasowymi metodami nauczania i oceniania.

Rekrutacja
e-dziennik
e-learning
Galeria
e-Gazeta
Projekty

Certyfikaty
Odkrywcy talentów
Mapa
2,880,360 unikalne wizyty